JP.SYVUM.COM
今日本語で
シワム英語で

Syvum.com
in English
ES.Syvum.com
en Español
BR.Syvum.com
em Português
DE.Syvum.com
auf Deutsch

 

yougo > 中国語(Pinyin) >

お学び下さい 中国語(Pinyin) (han [yu;yu] (yi yi )) --単語ゲームを通して語彙ーを改良してください。

好きな言語を選んでください。シヴムからのおもしろい単語ゲームは何千もの新しい言葉をお客様に教えて差し上げます。.

新しい: シヴムの施設を使用して スピーチへのテキスト発音を学んでください(又はクリックSpeaker, 利用可能).

お金 : jin qian 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
ますめでいあ、ますこみ 2 : [da;dai] zhong [chuan;zhuan] bo mei [ti;ti] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
ますめでいあ、ますこみ 1 : [da;dai] zhong [chuan;zhuan] bo mei [ti;ti] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
キュンプ : ye ying 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
クリスマス 2 : sheng dan [jie;jie] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
クリスマス 1 : sheng dan [jie;jie] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
コンピュータ--コマンド : ji suan ji -ming [ling;ling;ling] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
コンピューターソフタウェア : ji suan ji -ruan jian 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
コンピューターハードウェア : ji suan ji -ying jian 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
スポツ 2 : xuan yao 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
スポツ 1 : xuan yao 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
ハ虫類 : pa [hang;hang;heng;xing] dong wu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
バス亭 2 : qi [che;ju] zhan 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
バス亭 1 : qi [che;ju] zhan 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
レストラン : can guan 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
レストランフード 2 : can guan [shi;si] wu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
レストランフード 1 : can guan [shi;si] wu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
中国の星占い : [zhong;zhong] guo [zhan;zhan] xing 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
乳製品 : ru zhi pin 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
住居 : zhu zhai 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
体 2 : shen [ti;ti] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
体 1 : shen [ti;ti] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
体_生物学 : shen [ti;ti] -sheng wu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
動物 3 : dong wu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
動物2 : dong wu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
動物の家 : dong wu [jia;jia;jie] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
動物1 : dong wu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
医学 : yi liao [yan;yan] jiu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
医者ー専門者 : zhuan [jia;jia;jie] yi sheng - 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
台所道具 : chu fang -xiang mu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
商売 2 : shi wu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
商売 1 : shi wu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
商売者 : shi wu -ren men 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
器具 : qi ju 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
国 2 : guo [jia;jia;jie] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
国 1 : guo [jia;jia;jie] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
国籍--形容詞3 : guo ji -xing rong ci 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
国籍--形容詞 2 : guo ji -xing rong ci 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
国籍--形容詞 1 : guo ji -xing rong ci 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
園芸 2 : ting yuan 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
園芸 1 : ting yuan 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
園芸用具 : ting yuan -xiang mu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
地理ー特徴 2 : [de;di] li te dian 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
地理ー特徴 1 : [de;di] li te dian 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
場所--公衆 2 : [de;di] fang -gong zhong 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
場所--公衆 1 : [de;di] fang -gong zhong 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
天文学 : tian wen 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
天災 : zi ran zai hai 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
季節と時期 : ji [jie;jie] [he;he;hu;huo;huo] [ji;qi] [jian;jian] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
宝石 : bao [dan;shi] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
宝石類 : shou shi /shou shi 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
家具 : chu fang -xiao pei jian 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
家族 2 : [jia;jia;jie] ting 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
家族 1 : [jia;jia;jie] ting 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
容器 : rong qi 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
寝室 : wo shi 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
居間 2 : ke ting 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
居間 1 : ke ting 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
幼児、赤ちゃん : ying hai 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
幾何学 2 : [ji;ji] [he;he] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
幾何学1 : [ji;ji] [he;he] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
建造, 築造 : jian [zhu;zhu] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
教室 : [jiao;jiao] shi 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
教室活動 : [jiao;jiao] shi -huo dong 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
数字 : [shu;shu;shuo] zi 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
日と月 : [ji;ji] tian [he;he;hu;huo;huo] [ji;ji] [ge;ge] yue 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
昆虫学. : kun chong 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
映画 2 : [hu;xi] yuan 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
映画 1 : [hu;xi] yuan 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
映画 3 : [hu;xi] yuan 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
木--部品 : shu -ling jian 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
果物1 : guo zi 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
果物 2 : guo zi 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
樹木 2 : shu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
樹木 1 : shu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
気象1 : tian qi 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
気象 2 : tian qi 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
水生動物 : dong wu -shui sheng 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
海辺1 : hai tan 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
海辺2 : hai tan 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
海食と魚 2 : hai [xian;xian] [he;he;hu;huo;huo] yu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
海食と魚 1 : hai [xian;xian] [he;he;hu;huo;huo] yu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
溶室1 : wei sheng [jian;jian] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
溶室2 : wei sheng [jian;jian] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
社会人 : she [hui;kuai] -ren men 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
科学 2 : ke xue -[yan;yan] jiu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
科学 1 : ke xue -[yan;yan] jiu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
空港 1 : ji [chang;chang] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
空港 2 : ji [chang;chang] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
職業 2 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
職業 1 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
職業 3 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
職業 4 : zhi ye [he;he;hu;huo;huo] [hang;hang;heng;xing] ye 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
肉類 : rou 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
自転車 : zi [hang;hang;heng;xing] [che;ju] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
色 2 : [shang;shang] [se;shai] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
色 1 : [shang;shang] [se;shai] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
花 2 : kai hua 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
花 1 : kai hua 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
薬草、香草 : cao ben 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
衣服 2 : [gei;ji] chuan [yi;yi;yi] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
衣服 1 : [gei;ji] chuan [yi;yi;yi] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
衣服 3 : [gei;ji] chuan [yi;yi;yi] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
観光ー地方 : you ren -[de;di] fang 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
言葉ー基礎 : ci - BASIC 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
言語 2 : [yu;yu] yan 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
言語 1 : [yu;yu] yan 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
趣味 : ai [hao;hao] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
車 2 : qi [che;ju] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
車 1 : qi [che;ju] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
運送 2 : yun shu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
運送 1 : yun shu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
野菜 1 : cai 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
野菜 2 : cai 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
銀行 : yin [hang;xing] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
鍋釜 : chu fang qi wu 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
音楽ー楽器 2 : yin [le;yue] -yi qi 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
音楽ー楽器 1 : yin [le;yue] -yi qi 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
食堂 : fan ting 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
駅 2 : huo [che;ju] zhan 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
駅 1 : huo [che;ju] zhan 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
鳥1 : [diao;niao] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 
鳥2 : [diao;niao] 単語クイズ  理論  - お学び下さい 中国語(Pinyin) 単語 

 

yougo > 中国語(Pinyin) >

 

Contact us © 2006-2012, Syvum Technologies Inc. プライバシー方針 版権と放棄